Menu
Home Page

Ymaelodi gyda'r Urdd / Urdd membership

Annwyl Rieni / Gofalwyr, 

 

Os ydych am eich plant gael y cyfleoedd arbennig mae'r Urdd yn ei gynnig yna mae'n ofynnol iddynt fod yn aelodau.  Gallwch ymaelodi yn syth drwy wefan yr Urdd neu ddod a £8 i'r ysgol. Os rydych yn talu ar-lein yna fe fydd y wybodaeth yn ymddangos ar system yr ysgol.  

 

Os ydych am i'ch plant gystadlu yn y Gymnasteg, Nofio, Pêl-droed, Rygbi, Pel-rhwyd, Criced neu yn unrhyw un o gystadlaethau’r Eisteddfod (Perfformio, Offerynnol neu Celf a Chrefft) yna mae'n ofynnol iddynt fod gyda rhif aelodaeth. Os nad ydynt wedi cofrestru ni fydd posib iddynt gystadlu.  

 

Os ydych yn ymaelodi cyn Ionawr y 3ydd yna mae'n £8 ond ar ôl hynny bydd yn £10.  Bydd eich plentyn yn derbyn bathodyn a cherdyn aelodaeth.

 

Diolch yn fawr, 

 

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

 

Dear Parents / Carers,

If you want your children to have the fantastic opportunities that the Urdd offers they must be a member. You can join through the Urdd website or bring £8 into school. If you pay directly online then the information will appear automatically on our school system.

If you want your children to compete in Gymnastics, Swimming, Football, Rugby, Netball, Cricket or any of the Eisteddfod competitions (Performing, Instrumental or the Arts & Crafts) then they must have a membership number. If they are not registered they will not be able to compete.

The joining fee before the 3rd of January is £8 but after this it will increase to £10. Once you ar a member your child will receive a badge and a membership card.

Thank you very much,

Top