Menu
Home Page

Derbyn - Dosbarth Blodeuwedd

Croeso i'r Derbyn!

Dosbarth Blodeuwedd

 

Mrs Fish, Miss Kingsbury a Mrs Mullane (cynorthwy-ydd rhan amser) sy'n cael y fraint o ddysgu eich plant yn Nosbarth Blodeuwedd.

 

 • Mae prosiect gwaith cartref yn mynd adref pob hanner tymor.

 • Mae bagiau darllen yn mynd adre pob dydd Gwener, ac mae angen cael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.

 • Mae Tedi Cymreictod y dosbarth, Capten Carwyn, hefyd yn mynd adre gyda phlentyn pob Dydd Gwener a dylai ddod yn ôl i’r ysgol ar y Dydd Llun canlynol.

 • Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos - prynhawn dydd Iau. Er mwyn hwyluso’r broses o newid ar gyfer gwersi ymarfer corff, gofynnwn yn garedig i chi wisgo’r plant yn eu gwisg ymarfer corff pob dydd Iau. Mi fydd eich plentyn angen crys-t lliw llys, siorts/trowsus ac esgidiau ymarfer corff. 

 

Mwynhewch bori trwy ein tudalen ddosbarth.

 

 

Mrs Fish, Miss Kingsbury and Mrs Mullane (part-time class LSA) have the privilege of teaching your children in Dosbarth Blodeuwedd.

 

 • Homework projects are sent home every half term.

 • Book bags are sent home with pupils every Friday, and we ask that these are returned by the following Wednesday.

 • The class Welsh speaking Teddy, Capten Carwyn, also goes home with a child every Friday and should return to school on the following Monday.

 • We have one physical education session each week - Thursday afternoon.To ease this process we kindly ask that your children come to school dressed in their P.E kit every Thursday.  Your child will need a house coloured t-shirt, shorts/trousers and trainers.

 

Enjoy browsing our class page.

 

Pethau pwysig i’w cofio.

 • Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bob dilledyn.
 • Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 yr wythnos ar gyfer byrbryd. Sicrhewch fod yr arian mewn amlen wedi ei labelu’n glir gydag enw eich plentyn. Gallwch hefyd dalu yn y swyddfa - diolch!
 • Gofynnwn yn garedig i chi ddychwelyd unrhyw ddillad sbâr (dillad isaf ar ôl damwain ayyb). Nid oes llawer o ddillad sbâr gennym ni.

 

Important things to remember.

 • Please label every item of school clothing.
 • We kindly ask of a contribution of £1.50 towards the children’s snack. Please place the money in an envelope with your child’s name. It is also possible to pay in the office - thank you!
 • Please return any change of clothes that are sent home (underwear or clothes following an accident etc.)  – we do  not have a large stock of spare clothes

Capten Carwyn

Top