Menu
Home Page

Senedd Glan Morfa

Yn Ysgol Glan Morfa rydyn ni'n gosod llais y disgyblion wrth galon popeth a wnawn. Mae ein Senedd yn cynnwys dau gynrychiolydd o bob cyngor ynghyd â'r Pennaeth/Dirprwy. Mae gan bob cyngor ddau darged ar gyfer pob tymor ac mae'r Senedd yn gyfrifol am sicrhau bod y targedau hyn yn cael eu bodloni. Mae ein pwyllgorau'n cael eu harwain gan gadeirydd, is-gadeirydd ac ysgrifennydd fel y'u hetholir gan eu grŵp. Caiff cynlluniau gweithredu eu diweddaru'n dymhorol a rhannir gweledigaethau gyda phob aelod o'n cymuned; disgyblion, staff, rhieni a llywodraethwyr.

 

At Ysgol Glan Morfa we place pupil voice at the heart of everything we do. Our Senedd is made up with two representative of every council along with the Headteacher and Deputy.  Every council has two targets for each term and the Senedd are responsible for making sure that these targets are met. Our committees are directed by a chair, a vice chair and a secretary as elected by their group. Action plans are updated on a termly basis and visions are shared with all members of our community; pupils, staff, parents and governors.  

Aelodau'r Senedd 2017/18

Top