Menu
Home Page

Gweledigaeth ac Amcanion / Our Vision and Aims

Gweledigaeth Ysgol Glan Morfa

Credwn fod gan blentyn un cyfle i gaffael yr addysg orau yn yr ysgol gynradd. Ein gweledigaeth yma yn Ysgol Glan Morfa yw sicrhau bod y profiad hwn yn un sy'n hyrwyddo: -

 

• Mwynhad mewn amgylchedd hapus, diogel a gofalgar.

• Annibyniaeth, dysgwyr gwydn ac uchelgeisiol.

• Unigolion parchus sy'n parchu eu hunain, eraill, eu hamgylchoedd a gwahanol ddiwylliannau.

• Cydweithrediad a chyfathrebu clir wrth alluogi pob plentyn i gyrraedd eu llawn botensial.

• Yr Iaith Gymraeg ynghyd a diwylliant Cymraeg.

 

Nid yn unig yr ysgol sy'n gosod y sylfeini hanfodol hyn ar gyfer ein plant ond hefyd ein cymuned. Rydym ni yma yn Ysgol Glan Morfa yn ymdrechu i hyrwyddo'r bartneriaeth hon trwy osod cyfeiriad clir a disgwyliadau uchel i bawb.

 

Ysgol Glan Morfa Vision

We believe that a child has one opportunity to acquire the best education at primary school. Our vision here at Ysgol Glan Morfa is to ensure that this experience is one that promotes: -

 

 • Enjoyment in a happy, safe and caring environment.
 • Independent, resilient and ambitious learners.
 • Respectful individuals who respect themselves, others, their surroundings and different cultures.
 • Co-operation, clear communication whilst enabling all children to reach their full potential.
 • A dominance of Welsh language and culture.

 

It is not only the school that sets these crucial foundations for our children but also our community. We here at Ysgol Glan Morfa endeavor to promote this partnership by setting a clear direction and high expectations for all.

 

 

 

Amcanion yr Ysgol

 • Datblygu pob plentyn hyd eithaf ei allu yn gorfforol, yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn addysgiadol. 
 • Sicrhau cyfle cyfartal i dderbyn addysg o ansawdd uchel gna werthfawrogi cyfraniad pawb. 
 • Datblygu disgyblion sydd ag agwedd gadarnhaol at ysgol a dysgu parch tuag at anghenion eu cyd ddisgyblion. 
 • Creu awyrgylch sydd yn hybu annibynniaeth a hyder o fewn ein disgyblion. Awyrgylch sydd yn symbylu dysgu.
 • Meithrin Cymry Cymraeg cyflawn sydd yn falch o'u Cymreictod ac hefyd yn gwerthfawrogi dwieithrwydd.
 • Datblygu disgyblion sydd yn parchu rheolau o fewn yr ysgol a'r gymdeithas.

 

Aims and objectives of the school

 • To create a welcoming climate where children, staff and parents are confident and motivated.

  · To enhance children’s skills and self confidence.

  · To give children time to talk about their learning to adults and to other children.

  · To encourage children to do their ‘very best’.

  · To provide learning experiences which foster children’s creativity, enthusiasm and curiosity.

  · To provide learning experiences which foster self-esteem and help children to develop positive relationships with others both within the school and in the wider community.

  · To ensure that all children feel included, valued and respected regardless of their ability, gender, disability, ethnicity, religion, family background, culture or home language.

  · To ensure that the teaching challenges each and every child.

  · To help children develop into reliable, independent and positive citizens

  Our aim is to ensure that every child leaves us as a confident individual, believing in themselves but showing respect and concern for others and being capable of forming and sustaining relationships with other children and adults.

Top