Menu
Home Page

Mynediad i'r Ysgol / School Admissions

Os hoffech i'ch plentyn fynychu Ysgol Glan Morfa, gweler y manylion llawn am ein trefniadau derbyn isod.

 

Mae Cyngor Sir Caerdydd yn penderfynu ar y disgyblion sy'n cael eu derbyn i'r ysgol. Fel arfer mae'r rhieni yn cysylltu gyda'r ysgol yn uniongyrchol yn y lle cyntaf. Bydd cyfarfod gyda'r Pennaeth yn cael ei drefnu a bydd taith dywysedig o'r ysgol yn cael ei roi. Mae'r ysgol yna'n cynghori'r rhieni i gysylltu â thîm derbyn yr Awdurdod Lleol. Ar ôl derbyn a phrosesu'r cais fe fydd y tîm derbyn, yna cysylltu gyda'r rhieni yn naill ai gynnig neu wrthod lle yn yr ysgol.

 

 

If you would like your child to attend Ysgol Glan Morfa, please see full details of our admission arrangements below.

 

Cardiff County Council decide on the pupils who are admitted to the school. Usually parents contact the school directly in the first instance. A meeting with the Headteacher will be arranged and a guided tour of the school will be given.  The school then advises  the parents to contact the Local Authority's admissions team.  After receiving and processing the application the admissions team then contacts the parents with either an offer or refusal of place in the school.  

Top