Menu
Home Page

Llythyron / Letters

Achos bositif Covid-19 Blwyddyn 3 / Positive Covid Case in Year 3

Achos Bositif Covid-19 Blwyddyn 5 / Positive Case of Covid-19 Year 5

Her Ddarllen yr Haf / Summer Reading Challenge

Llythyr diwedd tymor / End of term letter

Trefniadau Medi 2021 / September 2021 Arrangements

Cyflenwyr Gwisg Ysgol / School Uniform Suppliers

Canlyniadau Holiadur Rhieni Haf 2021 / Results of Parents Survey Summer 2021

Addysg Rhyw a Pherthnasedd / Sex and Relationships Education

Dosbarthiadau Cymysg / Mixed Classes

Trefniadau Dosbarthiadau Medi / September Class Arrangements

Ffonau Symudol / Mobile Phones

Her Mawr Glan Morfa - Glan Morfa Big Challenge

Cyngor Rhieni - Parent Council

Llythyr Tik Tok Bl 6 / Year 6 Tik Tok Letter

Clwb Brecwast - Ail Agor / Breakfast Club - Re-opening

Enwebiadau Rhiant Lywodraethwyr / Nominations Parent Governors

Noson Rieni Haf '21 / Parents Evening Summer '21

Llythyr i rieni ynglyn a phrofion Covid i staff ysgolion / Letter for parents about school staff Covid testing

Cynllun ailagor Chwefror '21 / School reopening plan February '21

Diweddariad Pwysig / Important Update 8.1.21

Dysgu Cyfunol / Blended Learning

Trefniadau'r Tymor Newydd / New Term Arrangements

Trefniadau'r Ysgol Ionawr 2021 / January 2021 School Arrangements

Llythyr Nadolig y Pennaeth 2020 / Headteacher's Christmas Letter 2020

Hwb Gweithwyr Allweddol Nadolig 2020 / Key Workers Hub Christmas 2020

Trefniadau Diwedd Tymor / End of term arrangments

COVID-19 Positive Case Letter - Dosbath Mrs Jones & Mr Jones

Tanysgrifio i gylchgrawn "Wcw" / "Wcw" magazine subscription

Aelodi gyda'r Urdd / Urdd Membership

Gweithgareddau Hanner Tymor / Half Term Activities

Noson Rieni Hydref 2020 / Autumn 2020 Parents Evening

Gwobr Baner Werdd Eco-Sgolion / Eco-Schools Green Flag Award

Parcio - Ffordd Lewis / Parking - Lewis Road

Gwybodaeth i rieni gan y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu 23.09.20

Covid-19 Track and Trace Information 23.09.20

Hyfforddiant Beicio Bl. 6 / Year 6 Cycle Training

Pellhau Cymdeithasol / Social Distancing

Cysylltu gyda'r ysgol / Contacting the school

Ap Ysgol Glan Morfa / Ysgol Glan Morfa School App

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Trefniadau dechrau a diwedd y dydd - Pwysig / Morning and Afternoon arrangements - Important

Trefniadaeth y Tymor Newydd Medi 2020 / September 2020 New Term Arrangements

Llythyr diwedd y flwyddyn / End of year letter 17.07.20

Trefniadau Medi / September Arrangements

Staff newydd Medi / New staff September

Sesiwn Pontio Teams / Team Transition Session

Ail Agor Cam B / Reopening Phase B

Darpariaeth Hwb Gweithwyr Allweddol / Keyworkers Hub Provision

Blwyddyn 6 / Year 6

Dosbarthiadau Medi 2020 / September 2020 Classes

Amserlen Dychwelyd: Wythnos 1-3 Return to School Timetable: Week 1-3

Parent Handbook - Our operational plan for reopening

Llawlyfr Rhieni Dychwelyd i'r Ysgol

Llythyr Ailagor ysgolion y Cyfarwyddwr Addysg i rieni / Director of Education Letter to parents regarding reopening schools

Llythyr Ail Agor Llywodraethwyr / Governing Body Reopening Letter

Dychwelwyd i'r Ysgol / Return to School

Ysgol Teithio Llesol / Active Travel School

Llythyr Pasg y Pennaeth / Headteacher Easter Letter

Covid-19 Childcare Hubs - More Information on registering your child

Child Registration Details for Hub Provision (Key Workers Only)

Key Workers School Opening / Gweithwyr Allweddol Darparu Gofal

Key Workers / Gweithwyr Allweddol

Llythyr Cau Ysgol / School Closure Letter

Diweddariad Coronafeirws15.3.20 / Coronavirus Update 15.3.20

Trefniadau Coronafeirws / Coronavirus Arrangements

Coronavirus / Coronafeirws

Absenoldebau a Phrydlondeb

Gwobr Arian Siarter Iaith / Language Charter Silver Award

Canllawiau E-Ddiogelwch y clwstwr / E-Safety Cluster Guide

Cofnodi Damweiniau / Accident Reporting

Bagiau Darllen / Reading Bags

Clybiau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Clubs

Llythyr Cychwyn Tymor 10.1.20 New Term Letter

Llythyr Dance Fit / Dance Fit Letter

Ap Newydd / New School App

Mynediad i'r Dosbarth Derbyn Medi 2020 / Admissions to Reception Class in September 20202

Diweddariad Staffio Ionawr 2020 / Staffing Updates for January 2020

Diwrnod Drochi / Theme Day - 18.12.19

No Movement Zone / Parth Dim Symud

Ymateb Holiadur Rhieni Tachwedd 2019 / Parent Survey Response November 2019

Mynediad i'r Derbyn Mis Medi 2020 / Reception Intake September 2020

Ymgyrch Parch / Respect Campaign

Shwmae Su’mae - Gwaith Cartref/ Homework

Llythyr Siarter Iaith i rieni/ Welsh charter letter for parents 26.09.19

Diwedd Tymor yr Haf / End of Summer Term

Sialens Ddarllen yr Haf / Summer Reading Challenge

Profion Cenedlaethol Rhifedd - Adborth / National Tests Numeracy Feedback

Dosbarthiadau Cymysg / Mixed Classes

Clybiau Tymor yr Haf / Summer Term Clubs

Gweithdy Rhieni NSPCC Parents Workshop

Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Eisteddfod yr Urdd Arrangements / Trefniadau Eisteddfod yr Urdd

Noson Rieni Gwanwyn 2019 / Parents Evening Spring 2019

Gweithdrefnau Tywydd Garw / Procedures for Inclement Weather

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn 2019 / Spring Term Diary 2019

Llythyr Diwedd Tymor yr Hydref / End of Autumn Term Letter

Lapio'r Nadolig - Blwyddyn 2 / Year 2

Gofal Cofleidiol y Feithrin / Nursery Wrap Around

Meiddio Meddwl / Crucial Crew (Blwyddyn 6/ Year 6)

Jambori - 12.11.18

Teithiau Iach / Active Journeys

Plant Mewn Angen / Children in Need

Storey Arms - Blwyddyn 5 - Year 5

Parc y Maltings / Maltings Park

Dyddiadur Tymor yr Hydref 2018 / Autumn Term 2018 Diary

Gwersi Offerynnol / Musical Instrument Lessons 13.9.18

Gwasanaeth Carolau CA2 / KS2 Carol Service

Top