Menu
Home Page

Cyngor Rhieni / Parent Council

❤️DISGO SANTES DWYNWEN DISCO 23/1/20 ❤️

Croeso i dudalen Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa! 

Welcome to Ysgol Glan Morfa's Parent Council page! 

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION*

 

Mae pob un riant a gwarchodwr yn aelod awtomatig o'r Cyngor Rhieni - ein nôd yw i godi arian i'r ysgol a'r disgyblion drwy gynnal gweithgareddau a digwyddiadau sy'n hwylus i ni gyd! Rydym hefyd yn awyddus iawn i greu cyswllt cryf gyda'n ardal lleol a'i phobl ac ymfalchio yn ein gymuned clos!

 

Y flwyddyn yma (2019/20) eich swyddogion Cyngor Rhieni yw

 • Mike Holloway (Bl.5 a 2) Cadeirydd
 • TBC Is-Gadeirydd
 • TBC Ysgrifennydd
 • Delyth Byrne (Bl.4) - Trysorydd

DIGWYDDIADAU

 

 • DISGO SANTES DWYNWEN ❤️- Dydd Iau 23ain o Ionawr - CS 1.45-2.45pm // CA2 3-4pm. Croeso i’r plant wisgo coch i’r ysgol, gofynnwn am £1. Lluniaeth ysgafn ar gael. Neuadd yr ysgol.
 • CYRRI A CWIS / OCSIWN ADDUNEDAU🍛 - Nos Wener 1af o Fai - Amser i’w gadarnhau. Oedolion yn unig. Dewch i fwynhau cwis difyr, bwyd blasus ac ocsiwn yn  llawn addunedau gwahanol. Mwy o fanylion i ddilyn! Lleoliad i’w gadarnhau.
 • FFAIR HAF ☀️ - Dydd Sadwrn 4ydd o Orffennaf - Amser i’w gadarnhau. Stondinau, gemau, adloniant a bwyd, dewch i gefnogi! Maes chwarae yr ysgol.

 

 

CYSYLLTWCH

Mae'n bosib cysylltu gyda ni drwy ein ebost - ptaglanmorfa@outlook.com, drwy adael nodyn yn derbynfa’r ysgol neu dewch i siarad gyda ni ar iard yr ysgol unrhyw bryd!

 

Mae croeso mawr i bawb ymuno gyda'm ni ac rydym yn ddiolchgar iawn i unrhywun sy'n rhoi o'i hamser i helpu trefnu neu gwirfoddoli yn ein digwyddiadau!

 

***************************************************************************************************

 

Every parent and guardian is automatically a member of our Parent Council - our purpose is to raise money for the school and it's pupils by hosting fun activities and events that we can all enjoy! We are also keen to strengthen our links in the community and to help make a difference wherever we can.

 

Your Parent Council officers this year (2019/20) are

 • Mike Holloway (Yr.5 + 2) Chair
 • TBC Vice-Chair
 • TBC Secretary
 • Delyth Byrne (Yr.4) Treasurer

 

UPCOMING EVENTS

 

 • SANTES DWYNWEN DISCO ❤️- Thursday 23rd of January - FP 1.45-2.45pm // KS2 3-4pm. Children can wear red to school for a donation of £1. Light snacks for sale.
 • CURRY AND QUIZ / PROMISE AUCTION 🍛 - Friday the 1st of May - Time TBC. Adults only. Join us for a fun quiz, tasty food and a promise auction - more details to follow! Location TBC.
 • SUMMER FAIR ☀️ - Saturday the 4th of July - Time TBC. Stalls, games, entertainment and food, come and support us in the sunshine! School playing area.

CONTACT US

You can contact us by email on ptaglanmorfa@outlook.com, by leaving us a note in the school reception or chat to us in person at any time!

 

We would welcome anyone who would like to join us in organizing our activities, new ideas are always welcome! We are very grateful to everyone who gives their time to help plan or volunteer in our events.

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen

BINGO + TAPAS NIGHT PICTURES

Top