Menu
Home Page

Cyngor Rhieni / Parent Council

🎉🎉Diolch i bawb wnaeth gefnogi’r Her Hanner Tymor! 
Fe godwyd £1,812.40 - swm anhygoel! // Thank you to everyone who supported the Half Term Challenge! A fantastic £1,812.40 was raised! We are very grateful for your continued support. 🎉🎉

Sgidiau cerdded ymlaen i'n digwyddiad nesaf! / Walking shoes on for our next event! 29/5-6/6/21 👟🥾

1 Wythnos – 1 Ysgol – 1 Her Mawr Cymru!
Hanner tymor yma rydym ni’n gofyn i deuluoedd Ysgol Glan Morfa ymuno â Her Mawr Cymru!
Allwch chi helpu ni i gyrraedd ein nod o gwbwlhau pellter Llwybr Arfordir Cymru, sef 870 milltir, er mwyn codi arian i’r ysgol?

 

Holl wybodaeth ⬇️ - llythyr, ffurflennu noddi a fideos o gefnogaeth!

 

1 week - 1 School - 1 Big Welsh Challenge
 This May half term we are asking the families of Ysgol Glan Morfa for help to complete the Big Welsh Challenge! Can you help us reach our goal of completing the 870 miles of the Welsh Coastal Path in order to raise money for the school?

 

All information ⬇️ - letter, sponsor forms and videos of support!

Llythyr gwybodaeth Her Mawr Cymru / Big Welsh Challenge information letter

Ffurflenni noddi Her Mawr Cymru / Big Welsh Challenge sponsor forms

Negeseuon o gefnogaeth // Messages of support

Still image for this video
Rhys Jenkins, ultra endurance runner and world record holder for completing the Welsh Coastal Path in the quickest time - just 21 days!

Negeseuon o gefnogaeth // Messages of support

Still image for this video
Richard Rees, owner of Team Rees Gym, Caerphilly

Croeso i dudalen Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa! 

Welcome to Ysgol Glan Morfa's Parent Council page! 

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION*

 

Mae pob un riant a gwarchodwr yn aelod awtomatig o'r Cyngor Rhieni - ein nôd yw i godi arian i'r ysgol a'r disgyblion drwy gynnal gweithgareddau a digwyddiadau sy'n hwylus i ni gyd! Rydym hefyd yn awyddus iawn i greu cyswllt cryf gyda'n ardal lleol a'i phobl ac ymfalchio yn ein gymuned clos!


❗️Cysylltwch os hoffech fod yn rhan o’r pwyllgor yn ystod y flwyddyn ysgol 2021/22.❗️

  DIGWYDDIADAU

  Her Mawr Cymru - helpwch ni i gerdded a chyflawnu pellter Llwybr Arfordir Cymru sef 870 milltir! - Hanner tymor mis Mai 2021

  CYSYLLTWCH

  Mae'n bosib cysylltu gyda ni drwy ein ebost - ptaglanmorfa@outlook.com, drwy adael nodyn yn derbynfa’r ysgol neu dewch i siarad gyda ni ar iard yr ysgol unrhyw bryd!

   

  Mae croeso mawr i bawb ymuno gyda'm ni ac rydym yn ddiolchgar iawn i unrhywun sy'n rhoi o'i hamser i helpu trefnu neu gwirfoddoli yn ein digwyddiadau!

   

  ***************************************************************************************************

   

  Every parent and guardian is automatically a member of our Parent Council - our purpose is to raise money for the school and it's pupils by hosting fun activities and events that we can all enjoy! We are also keen to strengthen our links in the community and to help make a difference wherever we can.

   

  ❗️Contact us if you’d like to be on the committee for the school year 2021/22 ❗️

    

   UPCOMING EVENTS

    

   Big Welsh Challenge - help us complete the Wales Coastal Path, a distance of 870 miles! - May half term 2021

   CONTACT US

   You can contact us by email on ptaglanmorfa@outlook.com, by leaving us a note in the school reception or chat to us in person at any time!

    

   We would welcome anyone who would like to join us in organizing our activities, new ideas are always welcome! We are very grateful to everyone who gives their time to help plan or volunteer in our events.

   Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen

   BINGO + TAPAS NIGHT PICTURES

   ❤️DISGO SANTES DWYNWEN DISCO 23/1/20 ❤️

   Top