Menu
Home Page

Cyngor Rhieni / Parent Council

FFAIR HAF YSGOL GLAN MORFA SUMMER FAIR 6/7/19 11AM - 2PM

FFAIR HAF YSGOL GLAN MORFA SUMMER FAIR 6/7/19 11AM - 2PM 1

Croeso i dudalen Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa! 

Welcome to Ysgol Glan Morfa's Parent Council page! 

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION*

 

Mae pob un riant a gwarchodwr yn aelod awtomatig o'r Cyngor Rhieni - ein nôd yw i godi arian i'r ysgol a'r disgyblion drwy gynnal gweithgareddau a digwyddiadau sy'n hwylus i ni gyd! Rydym hefyd yn awyddus iawn i greu cyswllt cryf gyda'n ardal lleol a'i phobl ac ymfalchio yn ein gymuned clos!

 

Y flwyddyn yma (2018/19) eich swyddogion Cyngor Rhieni yw

 • Caryl Parry (Bl.3) Cadeirydd
 • Sam Weaver (Bl.3) Is-Gadeirydd
 • Nina Ellis (Bl.4) Ysgrifennydd
 • Delyth Byrne (Bl.3) - Trysorydd

DIGWYDDIADAU

 

 • NOSON CYRI A CWIS - Nos Wener Ebrill y 5ed, 2019 - 7pm yn Clwb y Fleurs, ger Walker Rd, Splott. £5 y tocyn yn cynnwys bwyd! Raffl a gwobrau da i’w hennill! Tocynnau ar werth o swyddfa’r ysgol. Rhowch wbod i ni os oes gofynion deietegol arbennig pan yn prynu’r tocynnau.
 • GORYMDAITH BONEDAU PASG - Dydd Iau Ebrill yr 11eg2019 - 2.30pm yn neuadd Ysgol Glan Morfa. Dewch i ddathlu gwaith creadigol y plant! Fe fydd lluniaeth ysgafn ar werth.
 • FFAIR HAF - Dydd Sadwrn Gorffennaf y 6ed, 2019. 11am - 2pm. Llwyth o weithgareddau a stondinau i fwynhau. Bwyd a diod ar werth. 

 

 

CYSYLLTWCH

Mae'n bosib cysylltu gyda ni drwy ein ebost - ptaglanmorfa@outlook.com, drwy adel nodyn yn derbynfa’r ysgol neu dewch i siarad gyda ni ar iard yr ysgol unrhyw bryd!

 

Mae croeso mawr i bawb ymuno gyda'm ni ac rydym yn ddiolchgar iawn i unrhywun sy'n rhoi o'i hamser i helpu trefnu neu gwirfoddoli yn ein digwyddiadau!

 

***************************************************************************************************

 

Every parent and guardian is automatically a member of our Parent Council - our purpose is to raise money for the school and it's pupils by hosting fun activities and events that we can all enjoy! We are also keen to strengthen our links in the community and to help make a difference wherever we can.

 

Your Parent Council officers this year (2018/2019) are

 • Caryl Parry (Yr.3) Chair
 • Sam Weaver (Yr.3) Vice-Chair
 • Nina Ellis (Yr.4) Secretary
 • Delyth Byrne (Yr.3) Treasurer

 

UPCOMING EVENTS

 

 • CURRY AND QUIZ NIGHT - Friday the 5th of April, 2019 - 7pm at the Fleurs Social Club, off Walker Road, Splott. £5 a ticket including food! Raffle and great prizes to be won! Tickets available from school reception. Please inform us of any dietary requirements when purchasing your tickets.
 • EASTER BONNET PARADE - Thursday the 11th of April, 2019 - 2.30pm at Ysgol Glan Morfa. Come and celebrate the children’s creative work! Refreshments will be on sale.
 • SUMMER FAIR - Saturday the 6th of July, 2019.11am - 2pm. Lots of fun activities and stalls as well as food and drink for sale.

CONTACT US

You can contact us by email on ptaglanmorfa@outlook.com, by leaving us a note in the school reception or chat to us in person at any time!

 

We would welcome anyone who would like to join us in organizing our activities, new ideas are always welcome! We are very grateful to everyone who gives their time to help plan or volunteer in our events.

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen 1

BINGO + TAPAS NIGHT PICTURES

Picture 1
Top