Menu
Home Page

ADDYSG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL / ADDITIONAL LEARNING NEEDS EDUCATION

ADDYSG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

 

Trwy gynllunio cwricwlwm gwahaniaethol sicrhawn fod yr holl ddisgyblion yn derbyn gweithgareddau addas at eu gallu. Bydd arsylwi cyson yn galluogi’r athrawon i baratoi gweithgareddau addas i unigolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd y gweithgareddau yn gymorth i rai disgyblion gyrraedd y nodau dymunol a byddant yn ymestyn eraill i’w llawn botensial.

 

Weithiau bydd rhai disgyblion yn wynebu problemau mwy dwys na’r cyffredin, lle bydd angen cymorth ychwanegol arnynt. Os gwelwn fod angen cymorth ychwanegol bydd yr ysgol yn cysylltu â’r rhieni a chynnig cyfle iddynt drafod yr anghenion a’r ymyrraethau â’r Arweinydd Cynhwysiant a Lles (Mr A Jones). Os penderfynir bod angen atgyfeiriad ar ddisgybl i asiantaeth allanol, Cynllun Datblygu Unigol (CDU) neu ddatganiad o anghenion addysgol arbennig, bydd yr ysgol yn cadw mewn cysylltiad agos â'r rhieni ac yn gweithio gyda nhw ac unrhyw asiantaethau allanol. Byddwn yn gweithio gyda chi ac yn eich cefnogi ar bob cam o'r broses hon.

 

ADDITIONAL LEARNING NEEDS EDUCATION

 

The careful planning of a differentiated curriculum ensures that each pupil takes part in activities best suited to his/her ability. Regular monitoring of the pupils’ progress enables teachers to plan appropriate activities. Planned activities will support some pupils and will stretch others in order that all achieve their full potential.

 

At times some pupils will face more significant problems, where extra help will be required. If extra support is needed the school will contact the parents by telephone call or letter, inviting them to discuss the provision of additional lessons with the Inclusion and Wellbeing Lead (Mr A Jones). If it is decided that a pupil needs a referral to an external agency, an Individual Development Plan (IDP) or a statement of special educational needs the school will maintain close contact with the parents and work with them and any necessary external agencies. We will work with you and support you at every stage of this process.

 

Top