Menu
Home Page

Trefniadau Ionawr 2021 / January 2021 Arrangements

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Wedi ei atodi (cliciwch ar y linc PDF isod) mae llythyr gan Gyfarwyddwr Addysg y Sir yn amlinellu trefniadau yn ystod wythnos gyntaf mis Ionawr.  

 

I gadarnhau dyma drefniadau Ysgol Glan Morfa ar gyfer Ionawr 4ydd - 8fed.  

 

 • Dydd Llun - Dim Plant / Dysgu  Cyfunol
 • Dydd Mawrth - Dim Plant / Dysgu Cyfunol
 • Dydd Mercher - Plant HWB Gweithwyr Allweddol 09:00 - 15:00 / Dysgu Cyfunol
 • Dydd Iau - Plant HWB Gweithwyr Allweddol 09:00 - 15:00 / Dysgu Cyfunol
 • Dydd Gwener - Plant HWB Gweithwyr Allweddol 09:00 - 15:00 / Dysgu Cyfunol 
 •  

Bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn cael eu gwaith drwy SeeSaw a disgyblion CA2 drwy Google Classroom.  Bydd copi o'r gwaith hefyd ar dudalennau'r dosbarth ar ein gwefan.

 

Bydd darpariaeth HWB ar ddydd Mercher, Iau a Gwener rhwng 09:00 - 15:00 ar gyfer disgyblion ble mae'r ddau riant (neu un os yn riant sengl) yn weithwyr allweddol.  Isod mae linc (cliciwch ar y web link) i chi wneud cais i gael lle yn yr HWB.  Bydd y linc i wneud cais i'r HWB yn cau ar Nos Sul, Ionawr 3ydd, 2021.

 

Os ydych yn cael trafferthion gyda dysgu ar lein ac angen dyfais yna plis cysylltwch gyda ni drwy ein ebostio ni ar ysgolglanmorfa@cardiff.gov.uk.  Byddwch angen arwyddo cytundeb cyn ein bod yn gallu rhoi y ddyfais i chi.  

 

Y disgwyl yw i'r ysgol ail agor i bob plentyn ar ddydd Llun, Ionawr 11eg.  

 

Yn gywir,

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth 

 

Dear Parents and Guardians,

 

Attached (click on the PDF link below) is a letter from the County's Director of Education outlining arrangements during the first week of January 2021.   

 

To confirm these are our arrangements for the first week of term January 4th - 8th.  

 

 • Monday - No Children / Blended Learning
 • Tuesday - No Children / Blended Learning
 • Wednesday - Key Workers Children  09:00 - 15:00 / Blended Learning
 • Thursday - Key Workers Children 09:00 - 15:00 / Blended Learning
 • Friday - Key Workers Children 09:00 - 15:00 / Blended Learning 
 •  

All of our Foundation Phase pupils will receive their work through the SeeSaw app and KS2 pupils through Google Classroom.  A copy of the work will also be on their class pages on our school website.

 

HWB provision will be on Wednesdays, Thursdays and Fridays between 09:00 - 15:00 for parents where both parents are key workers (or one if a single parent). Below is a link (click on the web link) for you to apply for a place in our HWB.  The link to apply to the HWB will expire on Sunday evening, January 3rd, 2021.

 

If you have difficulties with online learning and require a device then please email us on ysgolglanmorfa@cardiff.gov.uk and we will do our best to accommodate you. You will need to sign an agreement for this before we are able to send the device home.  

 

The school is expected to re-open to all children on Monday, January 11th.  

 

Yours sincerely,

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher 

 

Llythyr y Cyfarwyddwr Addysg / Director of Education Letter

WELSH 

Our Ref (primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com) 

 

ENGLISH 

Our Ref (primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com)

 

HWB Gweithwyr Allweddol / Key Workers HUB

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsSQAclfzegPItDwXhjOUS7HTTA8X4W_JF-9BRZHzQcP8pLQ/viewform?usp=sf_link

Top