Menu
Home Page

Trefniadau Ail-agor Chwefror / February reopening arrangements

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

 

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y pumed o Chwefror rwyf yn cyflwyno i chi ein cynllun ar gyfer ailagor yr ysgol.  Gofynnaf i chi gymryd amser i ymgyfarwyddo gyda’r holl newidiadau a gwybodaeth sydd yn y ddogfen hon. 

 

Edrychaf ymlaen yn fawr at groesawu ein dysgwyr ieuengaf nol ar ôl hanner tymor.  Bydd cynnwys y ddogfen hon yn cael ei hadolygu’n rheolaidd a byddwn yn gwneud newidiadau, os bydd angen.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am gynnwys y ddogfen hon yna cysylltwch gyda ni ar ysgolglanmorfa@cardiff.gov.uk.  

 

Pob dymuniad da,

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth

 

 

Dear Parents / Guardians,

 

Following the Welsh Government announcement on the fifth of February I present to you our plan for reopening the school.

 

Please take time to familiarise yourself with all the changes and information contained in this document.

I very much look forward to welcoming our youngest learners back after half term.

 

The content of this document will be reviewed regularly and we will make changes, if necessary.

 

If you have any questions about anything in this document please contact us at ysgolglanmorfa@cardiff.gov.uk.

 

Best wishes,

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher

 

The English version can be seen underneath the Welsh version.  Please scroll down.  

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/1426718fd3df4a36a60955d82c669181/trefniadau-chwefror-21.pdf

Top