Menu
Home Page

Sumdog

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, 

 

Fel rhan o'n rhaglen “dal i fyny” yn yr ysgol rydym wedi buddsoddi mewn rhaglen fathemategol o'r enw Sumdog. Mae'n defnyddio gemau i annog myfyrwyr, ac yn addasu'n awtomatig i anghenion eich plentyn. Dros yr ychydig ddyddiau nesaf byddwch yn derbyn llythyr gydag enw defnyddiwr, cod ysgol a chyfrinair eich plentyn.

 

Mae Sumdog Mathemateg yn addas ar gyfer disgyblion blynyddoedd 1-6 ac ar gyfer disgyblion  blynyddoedd 3-6 rydym hefyd wedi buddsoddi yn y pecynnau Sillafu a Gramadeg i wella eu sgiliau Saesneg. Gallwch chi chwarae Sumdog ar eich gliniadur neu lawrlwytho'r ap o unrhyw siopau afal neu android i ddyfais tabled. 

 

Gobeithio y byddwch chi'n annog eich plentyn i chwarae Sumdog a helpu'ch plentyn i ddal i fyny ei sgiliau Mathemategol ac Iaith. Rwy’n siŵr y byddant yn ei fwynhau!

 

Dymuniadau gorau

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth

 

Dear Parents / Guardians,

 

As part of our catching up programme at school we have invested in engaging mathematical program called Sumdog. It uses games to encourage students, and automatically adapts to your child’s needs. Over the next few days you will receive a letter with your child's user name, school code and password.

 

The Mathematical Sumdog is suitable for pupils years 1-6 and for pupils’ years 3-6 we have also invested in the Spelling and Grammar packages to improve their English skills.  You can play Sumdog on your laptop or download the app from any apple or android stores to a tablet device.    

 

I hope you encourage your child to play Sumdog and help your child to catch up their Mathematical and Language skills.  I am sure that they will enjoy it!

 

Best wishes,

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher

Top