Menu
Home Page

Sesiynau Dysgu Byw Google Meet / Google Meet Live Teaching Sessions

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, 

 

O wythnos nesaf ymlaen fe fydd yr athrawon yn rhoi sesiynau byr byw i'r disgyblion drwy Google Meet.  Bwriad y sesiynau byw hyn yw i'r disgyblion gwrdd gyda'r athro a chymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol a hefyd i'r disgyblion ddefnyddio'r Gymraeg. Rhan bwysig arall yw i'r disgyblion weld eu ffrindiau! 

 

Bydd yr holl fanylion yn cael ei bostio ar y dosbarth Google cyn diwedd yr wythnos. Yn y cyfamser gofynnwn i fewngofnodi i Hwb>Google for Education ac yna Meet erbyn yr amser penodol y cewch gan eich athro. 

 

Gyda'r plant ieuengaf gofynnwn i rieni fod gyda'r plant i'w cynorthwyo.  Bydd pob dosbarth gyda athro a chymhorthydd yn bresennol.  Gofynnwn hefyd i'r plant eistedd ar bwys oedolyn yn ystod y sesiwn ac i beidio a bod mewn ystafell ar ben ei hun e.e ystafell wely oherwydd rhesymau diogelu. 

 

Diolch i chi gyd am eich cydweithrediad a gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iach a diogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.  

 

Mae' r newid wedi dod diwedd y dydd heddiw gan Gyngor Caerdydd oherwydd pryder preifatrwydd gyda Zoom. 

 

Cofion


Meilir Tomos
Pennaeth

 

Dear Parents / Guardians, 

 

From next week the teachers will be giving short live sessions to the pupils through Google Meet.  These live sessions are intended for pupils to meet the teacher and take part in various activities and also for the pupils to use Welsh. Another important part is for the pupils to see their friends!

 

All details will be posted on the Google class page (through HWB) before the end of the week. In the meantime we ask you log into Hwb>Google for Education then into Meet on the allocated time your teacher gives you. With our younger pupils we ask for you the parents to be present to assist.  Every class will have the teacher and TA's present. We also ask you to ensure that all pupils who are taking part will need to sit near an adult and not in a room on their own e.g their bedroom due to safeguarding issues. 

 

Thank you all for your co-operation and I hope you all stay healthy and safe during this difficult time.

 

Sorry about changing from Zoom but guidance from the council came through late today about privacy concerns on Zoom. 

 

Regards

 

Meilir Tomos
Headteacher

Top