Menu
Home Page

Salwch / Sickness

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Yn ddiweddar rydym wedi cael nifer fechan o achosion salwch yn yr ysgol.  Gofynnwn yn garedig i chi am y canlynol.

 

1. Rhowch wybod i'r ysgol ar unwaith os ydy eich plentyn wedi bod yn sâl.

 

2.  Yn dilyn achos o salwch mae'n rhaid i'ch plentyn aros i ffwrdd am leiafswm o 48 awr o'r tro olaf y maen nhw wedi bod yn sâl.  

 

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth. Rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa yma'n agos.  

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth 

 

Dear Parents and Guardians,

 

We have recently had a small number of sickness cases at the school. We kindly ask you for the following.

 

1. Inform the school immediately if your child has been unwell.

 

2. Following an illness your child must stay at home for a minimum of 48 hours from the last time they have been unwell.

 

Thank you all for your support. We are monitoring this situation closely.    

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher

Top