Menu
Home Page

Presenoldeb dyddiol / Daily attendance

Presenoldeb yn yr ysgol

 

Yn ddiweddar rydym wedi gweld mwy o absenoldebau sydd yn achosi dipyn o bryder.  Rhaid i mi bwysleisio pa mor bwysig yw hi i’ch plentyn fynychu’r ysgol yn ddyddiol.

 

Mae’r Iaith Gymraeg yn ail iaith i’n mwyafrif o’n disgyblion ac felly mae absenoldebau cyson yn cael effaith mawr ar ddatblygiad yr iaith i’ch plentyn. 

 

Mae presenoldeb dyddiol mor bwysig i bawb ond mae hyd yn oed yn fwy allweddol yn y Blynyddoedd Cynnar / Cyfnod Sylfaen. Dyma’r adeg o’u bywyd pan eu bod yn dysgu geirfa/brawddegau syml sydd yn gosod sylfaen gadarn ieithyddol iddynt. Dyma'r adeg hefyd pan mae mwyafrif o'n disgyblion yn dod yn rhugl yn yr iaith.  

 

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau fod eich plentyn yn mynychu’r ysgol yn ddyddiol er mwyn iddynt gael cysondeb, trefn a’r addysg orau fydd yn rhoi’r cyfle gorau iddynt mewn bywyd.

 

School Attendance

 

We have seen a greater number of absences during the last few weeks which is concerning. I must stress how important it is for your child to attend school daily.   

 

The Welsh language is the second language to the majority of our pupils and therefore low attendance does have a big impact on your child’s ability to develop their language.  High attendance is crucial during the Early Years/Foundation Phase as this is the time when they learn basic words/phrases that will give them a strong linguistic foundation. This is also the time that most of our pupils become fluent in Welsh.  

 

We ask you kindly to ensure that your child is in school daily as this will give them consistency, structure and aid them educationally which will give them the best chance in life.  

 

Diolch yn fawr / Thank you,

 

Meilir Tomos  

 

Top