Menu
Home Page

Parcio / Parking

Annwyl Rieni / Gwarcheidwiad,

 

Yn anffodus mae'r ysgol wedi bod derbyn cwynion gan bobl sydd yn byw yn y stad dai sydd ar bwys yr ysgol a gan y cwmni sydd dros ffordd i'r ysgol.  Gofynnwn yn garedig i chi barcio'n ddiogel ym maes parcio Lidl neu mewn lle diogel a chyfreithiol ar Ffordd Lewis.

 

Gofynnwn i chi beidio â pharcio ar unrhyw balmentydd neu mewn llefydd sydd yn rhwystro mynediad i gartrefi pobl neu fusnesau.   Cofiwch ein bod fel ysgol yn annog ein teuluoedd i deithio i'r ysgol mewn dulliau gwyrdd ac yn annog pawb i gerdded neu feicio i'r ysgol.

 

Diolch i chi gyd am eich cydweithrediad. 

 

Meilir Tomos
Pennaeth 

 

Dear Parents / Guardians,

 

Unfortunately the school has received complaints from people living in the housing estate near the school and from comp[anies from Lewis Roiad. Please kindly park safely at Lidl car park or in a safe and legal place on Lewis Road.

 

Please do not park on any pavements or in places that obstruct people's homes or businesses. We as a school encourage all of our families to travel to school in eco friendly ways such as walking or cycling.  

 

Thank you all for your co-operation.

 

Meilir Tomos
Headteacher

Top