Menu
Home Page

Noson Gwricwlaidd / Curriculum Evening

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Ar Nos Fawrth, Medi 28ain fe fydd athrawon yr ysgol (Derbyn i Flwyddyn 6) yn cynnal Noson Gwricwlaidd.  Pwrpas y noson hon yw cwrdd gyda athro eich plentyn ac i ganfod manylion pellach am y dosbarth.  Mi fydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar lein drwy MS Teams. Bydd y gwahoddiadau yn cael eu danfon atoch o fewn yr wythnosau nesaf.  Bydd y cyfarfod yn cychwyn am 4:00yp.  Bydd Noson Gwricwlaidd y Meithrin yn cael ei gynnal ar Nos Fercher, Medi 29ain am 4:00yp.  

 

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth.

 

Mr M Tomos

Pennaeth

 

Dear Parents,

 

On Tuesday, September 28th at 4:00pm every teacher (Reception to Year 6) will be hosting a Curriculum Evening.  The purpose of this meeting is for you to get to know the class teacher and have further information about your child's class.  This meeting will take place on MS Teams.  You will be sent an invitation link during the next few weeks.  Our Nursery's Curriculum Evening will take place on Wednesday, September 29th at 4:00pm.

 

Thank you for your support,

 

Mr M Tomos

Headteacher 

Top