Menu
Home Page

Holiadur Cwricwlwm Newydd / New Curriculum Questionnaire

Holiadur dienw am addysg eich plentyn.  

 

Mae'r Cwricwlwm i Gymru, sydd newydd ei gyhoeddi, yn cynnwys cyfres o ddatganiadau 'Hyn sy'n Bwysig' ar gyfer ysgolion Cymru. Wrth baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, hoffem ystyried barn rhieni i weld beth sy'n bwysig i chi wrth i chi anfon eich plentyn atom yng Nglwstwr Glantaf/Bro Edern.

 

Mae yma gwestiynau am y canlynol:
materion personol a chymdeithasol i'ch plentyn
gwybodaeth 
sgiliau 
profiadau

 

Dylai gymryd llai na 5 munud i ateb y cwestiynau, ond bydd o gymorth mawr i ni. 


NODWCH YSGOL + BLWYDDYN BOB UN O'CH PLANT SYDD YN UN O YSGOLION CLWSTWR GLANTAF /  BRO EDERN. 

Diolch yn fawr,
ar ran Ysgol Glan Morfa 

__________________________

Anonymous questionnaire about your child / children's education.

 

The newly published Curriculum for Wales contains a series of 'What Matters' statements for schools in Wales. While embarking on planning our new curriculum, we would like to consider parents' views to see 'What Matters' for you, sending your child to be educated in the Glantaf / Bro Edern cluster. 

 

There are questions about:
personal and social considerations for your child
knowledge
skills
experiences

It should take less than 5 minutes to complete, but will really help us. 


PLEASE NOTE SCHOOL + YEAR OF ALL YOUR CHILDREN IN A BRO EDERN / GLANTAF CLUSTER SCHOOL.

 

Many thanks,
on behalf of Ysgol Glan Morfa

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd87XNGfH2LhezuDR2_jIuI4s0EDzvgFJB6yhfBqipT5TCBA/viewform?usp=sf_link

Top