Menu
Home Page

Gwisgo gorchuddion wyneb / Wearing of face coverings

 

23.11.20

 

Annwyl Rieni a gwarcheidwaid, / Dear Parents and Carers,

 

Gwisgo gorchuddion wyneb / Wearing of face coverings

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r canllawiau ar ddefnyddio gorchuddion wyneb mewn ysgolion.

 

Er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo ymhlith rhieni a pherthnasau, gwisgwch orchudd wyneb wrth ymweld â'r ysgol, ac mewn mannau danfon a chasglu. Bydd cynnal pellter cymdeithasol clir wrth gatiau'r ysgol hefyd yn lleihau risg ac yn gosod esiampl dda i ddisgyblion.

 

Os oes gennych blentyn oedran ysgol uwchradd, byddwch yn ymwybodol y dylai gorchuddion wyneb bellach gael eu gwisgo gan ddisgyblion blwyddyn 7 a hŷn ym mhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth ac ar gludiant penodedig i'r ysgol ar gyfer blwyddyn 7 a hŷn.

Dilynwch y canllawiau hyn ac anogwch eich plentyn i ddilyn ei un hwythau hefyd.

 

Ynghyd â golchi dwylo/diheintio rheolaidd a chadw pellter cymdeithasol, bydd hyn yn lleihau'r risg o ledaenu COVID-19 yn yr ysgol cyn belled ag y bo modd. Maent wedi’i cryfhau i'ch cadw chi a'ch teulu mor ddiogel â phosibl. Maent yn seiliedig ar gyngor newydd gan y Grŵp Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru, wrth i ni ddysgu mwy am y ffordd y caiff COVID-19 ei drosglwyddo.

 

Diolch i chi am eich help i wneud popeth y gallwn – gyda'n gilydd – i gadw ein hunain ac eraill yn ddiogel.

 

 

The Welsh Government has updated its guidance on the use of face coverings in schools.

 

To reduce the risk of transmission amongst parents and relatives, please wear masks when visiting school, and at drop-off and collection areas.

 

Maintaining clear social distance at the school gates will also reduce risk and set a good example to pupils.

 

If you have a secondary school aged child, be aware that face coverings should now be worn by year 7 and above pupils in all areas outside the classroom and be worn on dedicated school transport for year 7 and up.

 

Please follow these guidelines and encourage your child to follow theirs too.

 

Along with regular hand washing/sanitising and social distancing, this will reduce the risk of spreading COVID-19 at school as far as possible.

 

They have been made stronger to keep you and your families as safe as possible. They are based on new advice from Welsh Government’s Technical Advisory Group, as we learn more about the way COVID-19 is transmitted.

 

Thank you for your help in doing all we can – together - to keep ourselves and others safe.

 

Yn gywir, 

 

Mr Tomos

 

Pennaeth

Top