Menu
Home Page

Gweithdrefnau'r Ysgol / School Procedures

Gweithdrefnau’r  Ysgol

Ar ddechrau'r tymor ysgol newydd, hoffwn hysbysu pob un o'n rhieni newydd, ac atgoffa pob un o'n rhieni cyfredol y gweithdrefnau y dylech eu dilyn ar gyfer codi unrhyw bryderon. Mae’n bwysig eich bod yn sicrhau fod y weithdrefn hon yn cael ei dilyn yn y drefn isod gan ei bod yn caniatáu inni ganfod gwraidd y mater, gan ganiatáu i'ch pryder gael ei ddatrys yn y ffordd gyflymaf bosibl.

 

1.  Yn gyntaf, dylech siarad ag athro dosbarth eich plentyn i godi'ch pryder. Mae ein hathrawon yn gweithio'n agos iawn gyda phob un o’n disgyblion ac mae ein disgyblion yn ymddiried ynddynt, os ydyn nhw'n anhapus am unrhyw reswm. Datrysir 90% o unrhyw bryderon ar ôl siarad gyda’r athro dosbarth. Ein nod yw ymateb i unrhyw ymholiad o fewn 48 awr.

 

2. Pan fydd rhieni / gofalwyr yn teimlo nad yw sefyllfa wedi'i datrys trwy gyswllt â'r athro dosbarth, dylent wneud apwyntiad i'w trafod gyda'r Arweinydd Cyfnod Allweddol. Ein Harweinwyr Cyfnod Allweddol yw: Mrs Fish (Cyfnod Sylfaen) a Miss Lewis (Cyfnod Allweddol 2), byddant yn ymdrechu i ddatrys unrhyw bryderon.

 

3. Os byddwch yn teimlo nad yw'r mater wedi'i ddatrys o hyd, gofynnir i chi wneud apwyntiad i godi'ch pryderon gyda'r Pennaeth Mr Tomos, neu'r Dirprwy Bennaeth Mrs Lloyd.

 

4. Os ydych chi'n teimlo nad yw'ch pryderon wedi'u datrys  o hyd dylid codi'r mater yn ysgrifenedig gyda Chorff Llywodraethol yr ysgolion, gan nodi natur y pryder, a pha gamau yr ydych wedi ei gymryd gyda’r ysgol hyd at y pwynt hwn. Dylai rhieni / gofalwyr anfon y pryder ysgrifenedig hwn at Gadeirydd y Llywodraethwyr Mr Andy Regan – mae ei fanylion cyswllt ar gael yn swyddfa'r ysgol os oes angen.

 

Diolch yn fawr iawn am eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth barhaus ar y mater hwn.

 

 

School Procedures

 

At the start of the new school term I’d like to inform all of our new parents, and remind all of our current parents the procedures you should follow for raising any concerns. Please ensure that this procedure is followed in the order below as it allows us to identify the root cause of the issue, allowing your concern to be resolved in the quickest way possible.

 

1. Firstly you should speak to your child’s class teacher to raise your concern. Our teachers work very closely with all of our pupils and are who the pupils confide in, if they are unhappy for any reason. 90% of any concerns are resolved once discussed with the class teacher. We aim to respond to any queries within 48 hours. 

 

2. Where parents/carers feel that a situation has not been resolved through contact with the class teacher, they should make an appointment to discuss it with the Key Stage Leader. Our Key Stage Leaders are: Mrs Fish (Foundation Phase) and Miss Lewis (Key Stage 2), who will endeavour to resolve any concerns.

 

3. In the unlikely event that you feel the issue still has not been resolved, you are then asked to make an appointment to raise your concerns with the Headteacher Mr Tomos, or the Deputy Headteacher Mrs Lloyd.

 

4. Following this, if you feel your concerns still have not been resolved, the matter should be raised with the schools Governing Body in writing, stating the nature of the concern and the outcome of the steps followed up to this point. Parents/Carers should send this written concern to the Chair of Governors Mr Andy Regan – contact details available from the school office if needed.

 

Thank you very much for your cooperation and continued support on this matter.

Top