Menu
Home Page

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, 

 

Ar ddydd Gwener, y 6ed o Fawrth fe fyddwn yn dathlu Diwrnod y Llyfr 2020.  Eleni rydym am wneud rhywbeth ychydig bach yn wahanol ac felly gofynnwn i’r plant ddod a llyfr o’ch cartref (llyfr Cymraeg neu Saesneg) y maent yn hapus i gyfnewid gyda phlentyn arall. Y bwriad yw i bob plentyn ddod adref gyda llyfr gwahanol ac yn bwysicach i fwynhau ei ddarllen! Wrth wneud hyn rydym yn cadw at wir fwriad Diwrnod y Llyfr sef i hybu darllen, gwerthfawrogi straeon a thrysori llyfrau.  

 

Mae croeso i’r plant wisgo fyny fel eu hoff gymeriad o lyfr neu mewn dillad eu hunain. Mae’r dewis i chi’r rhieni.  

 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddydd Gwener i ddathlu’r diwrnod pwysig hwn ac I gyfnewid llyfrau.    

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus,  

 

Meilir Tomos
Pennaeth    

 

Dear Parents / Guardians,

 

On Friday, March 6th we are celebrating World Book Day. This year we want to do something a little different and so we ask the children to bring into school a book from home (Welsh or English book) that they are happy to exchange with another child. The aim is for each child to come home at the end of the day with a new book and more importantly to enjoy reading it! By doing this we are keeping with the true purpose of World Book Day, which is to promote reading, appreciate stories and treasure books.

 

The children are welcome to dress up as their favourite book characters or in their own clothes. The choice is completely yours. 

 

We are really looking forward to Friday to celebrate this very important day and  to exchange books!  

 

Thank you for your continued support,

 

Meilir Tomos
Headteacher

Top