Menu
Home Page

Cyngor Rhieni / Parent Council

 

Cyngor Rhieni Glan Morfa Parent Council

 

Llythyr i ddiolch i chi am eich cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn ysgol yma. Rydym wedi cynnal parti Plant Mewn Angen, Ffair Nadolig, disgo San Ffolant, noson ffilm, gorymdaith bonedau Pasg, gwerthu lluniaeth yn ystod y mabolgampau a cynnal ein Ffair Haf Cymunedol. Blwyddyn prysur tu hwnt! Rydym wedi codi cyfanswm o tua £4,500 sydd yn swm ffantastig! Bydd yr arian a godwyd yn mynd tuag at offer i’r iard newydd ac offer codio i’r plant. Fe wnewn ni rhannu’r manylion yn ystod y tymor nesaf.

 

 Diolch i bawb a gefnogodd ein ymgais gyda Cronfa Gymunedol Aviva a’r tocynnau glas ‘Tesco Bags of Help’. Fe fyddwn yn creu pwyllgor Ysgolion Coedwig i benderfynu sut i wario’r arian a ennillwyd o Tesco yn ein hardal agored. Os oes gyda chi brofiad neu diddordeb i fod yn rhan o’r Ysgol Goedwig cysylltwch ogydd!

 

Rydym o hyd yn edrych am aelodau newydd i ymuno gyda ni a rhannu syniadau - rydyn ni’n grwp cyfeillgar ac mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy’r Saesneg. Os hoffech ymuno gyda ni cysylltwch drwy ebost ptaglanmorfa@outlook.com a chadwch lygaid allan am neges destun gyda dyddiad ein cyfarfod cyntaf yn ein hysgol newydd!

 

Diolch yn fawr unwaith eto,

 

Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa Parent Council

 

A letter to thank you for your continued support throughout this school year. We have held a Children in Need party, Christmas Fair, Valentine’s disco, film evening, an Easter bonnet parade, sold snacks at sports day and held our Community Summer Fair. A very busy year! In total we have raised approximately £4,500 which is a fantastic sum of money! The money raised will go towards equipment for the new school yard and coding hardware for the pupils. We will keep you updated throughout next term as plans progress.

 

Thank you once again for your support with the Aviva Community Fund and the Tesco Bags of Help blue token fund. We will be setting up a Forest School committee to put the money won from Tesco to good use in our new outside areas. If you have experience or an active interest in Forest Schools please do get in touch.

 

We are always on the lookout for new members with new energy and new ideas, we are a very friendly group and meetings are held through the medium of English. If you’d like to join us email us on ptaglanmorfa@outlook.com and keep an eye out for a text with the date of our first meeting at our new school!

 

Thank you once again,

 

Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa Parent Council

Top