Menu
Home Page

Cyfathrebu / Communication

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid / Dear Parents / Guardians,

 

Os oes gennych unrhyw beth i'w drafod ynglŷn â'ch plentyn sy'n gofyn am sgwrs fanylach, gofynnwn yn garedig i chi gysylltu â swyddfa'r ysgol i drefnu galwad ffôn gyda'r athro dosbarth.

 

Mae gatiau'r ysgol yn brysur iawn bob bore a phrynhawn ac mae'n anodd i'n hathrawon ymgysylltu â chi i gyd neu i drafod materion preifat.

 

Mae pob un o'ch ymholiadau yn bwysig iawn i ni a hoffem sicrhau nad yw'r newid yn ein trefn arferol yn effeithio ar ein sianeli cyfathrebu.

 

If you have anything to discuss regarding your child that requires a more in depth conversation, we ask you kindly to contact the schools office to arrange a telephone call with the class teacher. 

 

The school gates are very busy every morning and afternoon and it is difficult for our teachers to engage with you all or to discuss any private matters. 

 

All of your queries are important to us and we'd like to ensure the change in our usual routine does not effect our communication channels. 

 

Dymuniadau gorau / Best Wishes,


Mr Meilir Tomos

 

Pennaeth

Top