Menu
Home Page

Bore Ymyrraethau / Interventions Morning

Diolch i bawb a fynychodd ein bore ymyrraethau heddiw. Braf oedd gweld cymaint ohonoch yn bresennol i weld yr ymyrraethau niferus yr ydym ni fel ysgol yn ei gynnig i''n plant.  Hoffwn ddiolch yn arbennig i Mrs Andrews am drefnu'r bore ac i'r holl staff sydd yn cynnal yr ymyrraethau amrywiol am roi eu hamser i esbonio eu gwaith. 

 

Diolch yn fawr. 

 

Thanks to everyone who attended our interventions morning today. It was nice to see so many of you present to see the many interventions that we as a school offer for our children. I would particularly like to thank Mrs Andrews for arranging the morning and for all the staff who hold the various interventions for giving up their time to explain their work.

 

Thank you,

 

M Tomos 

Top