Menu
Home Page

Bore Coffi Cymunedol / Community Coffee Morning

Annwyl Rieni,

 

Ar fore Mercher, Mehefin 20fed rydym am gynnal bore coffi yn neuadd yr ysgol i sgwrsio gyda'r rhieni am sut gallwn ni fel ysgol wella ein cysylltiadau gyda'r gymuned.  Braf fyddai gweld gymaint ohonoch yno yn cynnig syniadau a chymorth ar sut y gallwn godi ymwybyddiaeth a hysbysebu'r ysgol yn y gymuned yn fwy effeithiol yn enwedig gan ein bod yn symud i adeilad newydd sbon.  Edrychwn ymlaen at eich gweld ar fore Mercher am 08:45.  

 

Diolch i chi am eich cefnogaeth.  

 

Meilir Tomos

Pennaeth 

 

 

Dear Parents,

 

On Wednesday, June 20th we are organising a coffee morning in the school hall to talk to parents about how we can improve our links with the community. It would be wonderful to see so many of you there offering ideas and support on how we can raise awareness and advertise the school in the community more effectively especially as we are move to a brand new building. We look forward to seeing you on Wednesday morning at 08:45.

 

Thank you for your support.

 

Meilir Tomos

Headteacher

 

Top