Menu
Home Page

Profion Cenedlaethol / National Tests

Profion Cenedlaethol 2018

 

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

 

Fel yr ydych yn ymwybodol, mae pob disgybl o flynyddoedd 2 i 9 yn eistedd Profion Cenedlaethol mewn darllen, mathemateg a rhesymu yn flynyddol.

 

Eleni, bydd y profion cenedlaethol yn cymryd lle rhwng yr 2il a’r 9fed o Fai 2018 a gofynnaf yn garedig i chi wneud pob ymdrech i beidio trefnu gwyliau yn ystod y cyfnod pwysig hwn.

 

Dyma ddyddiadau ein profion.

 

  • Dydd Mercher, yr 2il o Fai – Prawf Darllen Cymraeg
  • Dydd Iau, y 3ydd o Fai – Prawf Rhifedd Gweithdrefnol
  • Dydd Gwener, y 4ydd o Fai – Prawf Rhesymu Mathemategol
  • Dydd Mawrth, yr 8fed o Fai – Prawf Darllen Saesneg. 

 

Mae gwybodaeth bellach am y profion cenedlaethol ynghyd â chyn-bapurau ar gael ar y dudalen hon.  

 

 

National Tests 2018

Dear Parent / Guardian,

 

As you are aware, all pupils in Years 2 to 9 will sit national tests in reading, mathematical procedural and mathematical reasoning each year.

 

This year, the national tests will take place between the 2nd and 9th May 2018 and I kindly ask that you make every effort not to arrange holidays during this important period.

 

Here are the dates of our tests.

  • Wednesday the 2nd of May – Welsh Reading
  • Thursday the 3rd of May – Mathematical Procedural
  • Friday the 4th of May – Mathematical Reasoning
  • Tuesday the 8th of May – English Reading

 

Further information about the national tests along with past papers can be found on this page.  

 

Diolch / Thank You

 

M Tomos

Pennaeth 

Canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr

Bydd yr animeiddiad byr yn siarad rhieni/gofalwyr trwy adroddiadau'r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Reading and Numeracy test results - animated guide for parents/carers

This short animation talks parents/carers through the National Reading and Numeracy Test reports.

Top