Menu
Home Page

Oriau Agor / Opening Times

Meithrin: 08.50 -11.20 

              12.15 - 14.45

Mae plant y feithrin i fynd gyda'i rhieni/gofalwyr yn uniongyrchol i ddrws y Feithrinfa.

 

Nursery: 08.50 - 11.20

               12.15 - 14.45

Children should go with their parents/carers directly to the Nursery gate.   

 

Derbyn, Blwyddyn 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Reception, Years 1, 2, 3, 4, 5 & 6

 

08:00 - 08:30  - Clwb Brecwast (neuadd yr ysgol) 

*Er mwyn sicrhau fod eich plentyn yn cael brecwast rhaid iddynt fod yn y clwb cyn 08:25. Os ydynt yn dod ar ol yr amser hyn ni ellir gwarantu y bydd brecwast ar gael iddynt.  

 

08:00 - 08:30  - Breakfast Club (School hall) 

*Please note to ensure that your child receives breakfast they must be in the hall before 08:25.  If they arrive after this time then we cannot guarantee that they will receive breakfast.  

 

08:30 - 08:40 - Plant i gyrraedd yr ysgol ac i fynd ar yr iard trwy'r glwyd.  

08:30 - 08:40 - Children to arrive in school and go through the gate onto the school yard.  

 

08:40 - Disgyblion yn eu rhesi / Cofrestru

08:40 - Pupils in their class lines / Class Registration.    

 

*Os bydd disgyblion yn cyrraedd ar ôl 08:40 yna rhaid iddynt fynd mewn trwy brif ddrws yr ysgol ac mae'n ofynnol i'r rhieni arwyddo y gofrestr hwyr.  

*If pupils arrive after 08:40 then they must enter through the main reception and all parents/carers must sign the late arrivals register.  

 

15:00 - Diwedd y diwrnod.  Rhieni i gasglu'r plant tu allan i'w dosbarthiadau ar yr iard.  

15:00 - End of the day.  Parents to pick up their children outside their class.  

 

*Nid oes yr un plentyn i adael y dosbarth nes fod rhiant/gofalwr yno i'w casglu.  

*No child will be allowed to leave the class until the parents/carers are present to pick them up.

 

 

Top