Menu
Home Page

Trefniadau diwedd y dydd yr Adran Iau / Junior Department end of day arrangements

Annwyl Rieni / Dear Parents,

 

Diolch i bawb am ddilyn ein system unffordd ar ddiwedd y dydd heddiw. 

 

Thanks to you all for following our one way system around the site today. 

 

Dyma'r amseroedd y bydd y disgyblion yn gadael.

Here are the times that the pupils will be leaving.

 

Bl 3 / Year 3 - 14:50

Bl 4 / Year 4 - 15:00

Bl 5 / Year 5 - 14:50

Bl 6 / Year 6 - 15:00 

 

Pwysig. Ni fydd yr athrawon yn dod at y drysau hyd nes yr amseroedd uchod. 

 

Important. Please note that the teachers will not be at the doors before these times.  

 

Gofynnwn yn garedig i chi beidio a chyrraedd yn rhy gynnar er mwyn osgoi ymgynnull mewn grwpiau agos. 

Mae'n bwysig hefyd eich bod yn cadw'r system unffordd yn glir er mwyn cadw pawb yn ddiogel.  

 

We ask you kindly not to arrive too early to avoid congregating in small groups. 

 

It's also very important for you to keep paths clear to keep everybody safe and the one way system flowing.

  

Diolch / Thank you

 

Meilir Tomos

Pennaeth / Headteacher 

Top