Menu
Home Page

Trefniadau dechrau / diwedd y dydd - Morning and afternoon arrangements

Diweddariad Pwysig

 

O ddydd Llun bydd yr Adran Iau (Blynyddoedd 3-6) yn defnyddio mynedfa OCHR Y PARC ar gyfer y bore a phrynhawn. Bydd y Cyfnod Sylfaen (Derbyn, Blwyddyn 1 a 2) yn defnyddio PRIF GIAT yr ysgol yn y bore a phrynhawn.

 

Pan fo athro dosbarth eich plentyn wrth y giât a fyddai pob rhiant/gofalwr sy’n casglu ar y diwrnod i ddod at y giât a chyflwyno eich hun i’r athro ac yn enwi y plentyn rydych yn ei gasglu. Mae gennym ni nifer o athrawon newydd eleni sydd ddim yn adnabod ein teuluoedd hyd yn hyn. Fe fydd hyn yn ein cynorthwyo ni i ryddhau’r plant i chi yn ddiogel a mor gyflym a phosibl. A fyddech cystal a rhoi gwybod hyn I bob person neu aelod o’ch teulu sydd yn casglu yn ystod yr wythnos.

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth,

 

Important Update

 

From Monday our Junior Department (Years 3-6) will use the SIDE GATE FROM THE PARK for mornings and afternoon. Our Foundation Phase classes (Reception, Years 1 and 2) will use the MAIN SCHOOL GATE every morning and afternoon.  

 

When the class teacher is at the gate would all parents/carers who are picking up on the day come up to the teacher and inform them of who you are and what child you are picking up. We have new teachers this year who do not know our families well as of yet. This would really help us get the children home as safely and as quickly as possible. Please could you pass this information to friends/other family members who collect the children during the week.

 

Thank you for your support,

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/c98c22e7370a44209ed16ce6f46212f4/diweddariad-pwysig.pdf

Top