Menu
Home Page

Derbyniadau Medi 2020 / September 2020 Admissions

Annwyl Rieni.

 

Peidiwch â chael eich siomi os nad ydych wedi derbyn eich ysgol dewis cyntaf ar gyfer mis Medi. Mae gennym ni leoedd ar gael yn Ysgol Glan Morfa yn ein dosbarthiadau Meithrin a Derbyn sy'n darparu profiadau dysgu rhagorol trwy'r Iaith Gymraeg.  

 

Efallai bod ein drysau ar gau am y tro ond mae ein drysau rhithwir ar agor ac os hoffech weld yn fanylach yr hyn sydd gennym i'w gynnig yna cysylltwch â ni trwy'r ddolen hon a gallwn drefnu cyflwyniad drwy sesiwn fideo byw i chi.

 

Dear Parents.

 

Please don’t be disappointed if you haven't received your first choice school for September. We have spaces available at Ysgol Glan Morfa in our Nursery and Reception classes providing excellent learning experiences all through the Welsh language. ½

 

Our doors might be closed for the time being however our virtual doors are open and if you would like to see in more detail of what we have to offer then please contact us through this link and we can arrange a live video session presentation for you.    

Diwrnod Agored - Medi 2020 / Open Day - September 2020

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn sesiwn ar-lein i wybod mwy am ein hysgol yna llenwch y blwch isod. Diolch If you have any interest in taking part in an online session to find out more about our school then please fill the form below. Thanks

Top