Menu
Home Page

Cyfleoedd Cyfartal / Equal Opportunities

Cyfleoedd Cyfartal

 

Credwn bod yr hawl gan bob unigolyn beth bynnag fo’i hil, ei gefndir, ei grefydd neu ei anabledd dderbyn cyfle cyfartal yn yr ysgol hon.

Ymfalchïwn ein bod yn ysgol sydd yn croesawu disgyblion, staff a rhieni o wahanol gefndiroedd cymdeithasol, hil, rhywedd, anabledd, cred, iaith, cyfeiriadedd rhywiol ac oedran.

 

Ymdrechwn i greu cymdeithas sydd yn dathlu amrywiaeth yn hytrach na rhagfarnu.

 

Anabledd

 

Mae adeilad yr ysgol wedi ei addasu ar gyfer derbyn disgyblion a staff gydag

anableddau corfforol, fel a ganlyn:

• mynediad i’r prif fynedfa yn hawdd ei gyrraedd

• y drysau yn hawdd i’w hagor (dolennau isel)

• toiled i’r anbl

• coridorau llydan

• drysau y dosbarthiadau yn llydan

• mynediad i’r neuadd yn hawdd

• mynediad i’r iard chwarae ar un lefel

 

Mynediad i’r Cwricwlwm

 

Mae cwricwlwm yr ysgol yn eang a chytbwys, ac yn cynnig cyfle i bob disgybl

lwyddo. Cynllunir gweithgareddau’r ysgol yn ofalus gan ystyried y pwyntiau

canlynol:

• gallu academaidd pob disgybl

• gallu corfforol pob disgybl

• diddordeb a dawn pob disgybl

• cred pob disgybl

• cefndir cymdeithasol pob disgybl

• cefndir ethnig pob disgybl

Equal Opportunities 

 

We believe that each individual, of whatever ability, race, religion or background deserves equality of opportunity to succeed in this school.

 

We are proud to be a school that welcomes pupils, staff and parents from different social backgrounds, race, sexuality, disability, religion, language, sexual orientation and age. We strive to create a community that celebrates diversity rather than prejudice.

 

Disability

The school building is designed to provide access to pupils and staff with physical disabilities, as follows:

• Main entrance is easily accessed .

• Doors are easily opened (low handles)

• Disabled toilet.

• Wide corridors

• Wide classroom doors

• Easy access to school hall

• Playground access on one level

 

Access to the Curriculum

The school curriculum is balanced and broad, and offers opportunities for all to

succeed. Activities are organised carefully with consideration given to the following:

• Academic ability of each pupil

• Physical ability of each pupil

• Interest and talent of each pupil

• Religious background of each pupil

• Social background of each pupil

• Ethnic background of each pupil

Top