Menu
Home Page

Siarter Iaith

 

Gweledigaeth Siarter Iaith Ysgol Glan Morfa

 

Ein gweledigaeth yw fod pob plentyn yn cael cyfleoedd i ddatblygu'n ddinasyddion hyderus sy'n ymfalchio yn eu diwylliant Cymreig ac yn eu Cymreictod.  

 

Ein nod yw dylanwadu'n bositif ar ddefnydd pob disgybl i siarad Cymraeg yn naturiol ar yr iard, yn y dosbarth ac yn y gymuned fel cyfrwng cyfathrebu, dysgu, chwarae a chymdeithasu yn yr ysgol a thu hwnt.    

Picture 1 Cewri Cymreictod 2017-18

Ers lansio’r Siarter Iaith Gymraeg yn Ysgol Glan Morfa, mae llawer o waith gwerth chweil wedi digwydd yn ein hysgol.

 

Nod y Siarter Iaith yw dylanwadu’n bositif ar ddefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg. Mewn gair, cael y plant i siarad Cymraeg yn naturiol ymysg ei gilydd.

 

Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol - y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

 

Since the launch of the Welsh Language Charter in Ysgol Glan Morfa, many activities have taken place in our school.

 

The aim of the Siarter Iaith (Language Charter) is to be a positive influence on children's social use of Welsh. In short, to get the children to speak Welsh naturally amongst themselves.

 

The Siarter Iaith requires the involvement of all members of the school community - the school council, pupils, workforce, parents, governors and the wider community to ensure full ownership of it.

Logo Newydd Siarter Iaith

 

Mae Logo Siarter Iaith ein ysgol bellach yn barod. Dyma gyflwyno i chi'r Logo gyda ein cymeriad Caradog y Cymro yn arwain y gad.  

 

Diolch yn fawr i ___________ am lunio'r logo buddugol. 

Top