Menu
Home Page

Cyngor Rhieni / Parent Council

FFAIR NADOLIG // CHRISTMAS FAIR 30/11/18

FFAIR NADOLIG // CHRISTMAS FAIR 30/11/18 1

Croeso i dudalen Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa! 

Welcome to Ysgol Glan Morfa's Parent Council page! 

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION*

 

Mae pob un riant a gwarchodwr yn aelod awtomatig o'r Cyngor Rhieni - ein nôd yw i godi arian i'r ysgol a'r disgyblion drwy gynnal gweithgareddau a digwyddiadau sy'n hwylus i ni gyd! Rydym hefyd yn awyddus iawn i greu cyswllt cryf gyda'n ardal lleol a'i phobl ac ymfalchio yn ein gymuned clos!

 

Y flwyddyn yma (2018/19) eich swyddogion Cyngor Rhieni yw

 • Caryl Parry (Bl.3) Cadeirydd
 • Sam Weaver (Bl.3) Is-Gadeirydd
 • Nina Ellis (Bl.4) Ysgrifennydd
 • Delyth Byrne (Bl.3) - Trysorydd

DIGWYDDIADAU

 

 • Disgo Calan Gaeaf - Dydd Iau Hydref 18fed - Neuadd yr ysgol -  CS 3.15 - 4.15pm / CA2 4.30 - 5.30pm. £1 mynediad. Gwobrau am y gwisg ffansi orau! Bwyd a diod ar werth. COFIWCH - Rhaid i rhieni plant y Cyfnod Sylfaen aros gyda’i plant drwy gydol y disgo.
 • Ffair Nadolig - Dydd Gwener Tachwedd 30ain - Neuadd yr ysgol - 3.15pm+ Dewch i gwrdd a Sion Corn, prynu anrhegion Nadolig a danteithion blasus. 

CYSYLLTWCH

Mae'n bosib cysylltu gyda ni drwy ein ebost - ptaglanmorfa@outlook.com, drwy adel nodyn yn ein blwch awgrymiadau yn y derbynfa neu dewch i siarad gyda ni ar iard yr ysgol unrhyw bryd!

 

Bydd yr hysbysfwrdd ar iard yr ysgol yn cynnwys copiau o bob llythyr a phoster ac hefyd gwybodaeth am unrhyw gweithdau neu chyrsiau yn y gymuned.

 

Mae croeso mawr i bawb ymuno gyda'm ni ac rydym yn ddiolchgar iawn i unrhywun sy'n rhoi o'i hamser i helpu trefnu neu gwirfoddoli yn ein digwyddiadau!

 

***************************************************************************************************

 

Every parent and guardian is automatically a member of our Parent Council - our purpose is to raise money for the school and it's pupils by hosting fun activities and events that we can all enjoy! We are also keen to strengthen our links in the community and to help make a difference wherever we can.

 

Your Parent Council officers this year (2018/2019) are

 • Caryl Parry (Yr.3) Chair
 • Sam Weaver (Yr.3) Vice-Chair
 • Nina Ellis (Yr.4) Secretary
 • Delyth Byrne (Yr.3) Treasurer

 

UPCOMING EVENTS

 • Halloween disco - Thursday 18th of Oct - School Hall - FP 3.15 - 4.15pm / KS2 4.30 - 5.30pm. £1 entry. Prizes for best fancy dress costume! Food and drink on sale. IMPORTANT - Please remember that parents of Foundation Phase pupils are required to stay with their children throughout the disco. 
 • Christmas Fair - Friday 30th of November - School Hall - 3.15pm + Come and meet Santa and buy some lovely crafts and tasty food!

CONTACT US

You can contact us by email on ptaglanmorfa@outlook.com, by leaving us a note in our suggestion box in reception or chat to us in person at any time!

 

The noticeboard on the school yard will be kept updated with all current letters and posters regarding our events and also with any workshops or courses available in the community.

 

We would welcome anyone who would like to join us in organizing our activities, new ideas are always welcome! We are very grateful to everyone who gives their time to help plan or volunteer in our events.

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen 1

BINGO + TAPAS NIGHT PICTURES

Picture 1
Top