Menu
Home Page

Cyngor Rhieni / Parent Council

Picture 1

Croeso i dudalen Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa! 

Welcome to Ysgol Glan Morfa's Parent Council page! 

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION*

 

Mae pob un riant a gwarchodwr yn aelod awtomatig o'r Cyngor Rhieni - ein nôd yw i godi arian i'r ysgol a'r disgyblion drwy gynnal gweithgareddau a digwyddiadau sy'n hwylus i ni gyd! Rydym hefyd yn awyddus iawn i greu cyswllt cryf gyda'n ardal lleol a'i phobl ac ymfalchio yn ein gymuned clos!

 

Y flwyddyn yma (2017/18) eich swyddogion Cyngor Rhieni yw

 • Caryl Parry (Bl.2) Cadeirydd
 • Sam Weaver (Bl.2) Is-Gadeirydd
 • Nina Ellis (Bl.3) Ysgrifennydd
 • Delyth Byrne (Bl.2) - Trysorydd

DIGWYDDIADAU

 

 • Noson ffilm - Iau 19/10 - Neuadd yr ysgol - CS Hotel Transylvania (U) 2.45 - 4.35y.p / CA2 Harry Potter and the Philosopher's Stone (PG) 2.45 - 5.35y.p

    Cyfle i`r plant fwynhau ffilm ar ôl ysgol. Mi fydd cŵn poeth, popcorn a scwash di- ddiwedd ar werth am £3 - tocynnau byrbryd ar gael o'r derbynfa.

 • Parti Plant Mewn Angen - Gwener 17/11 - Neuadd yr ysgol - 1.00-1.45yp CS / 1.45-2.30yp CA2
 • Ffair Nadolig - Gwener 1/12 - Neuadd yr ysgol - cyfle i brynu crefftiau wedi ei greu gan y disgyblion, clywed côr yr ysgol yn canu, prynu nwyddau Nadoligaidd ac wrth gwrs, ymweld â Sion Corn!
 • Gwerthiant llyfrau - Iard yr ysgol - Cyfle i brynu amrywiaeth o lyfrau ail law sydd wedi cael ei rhoi i`r ysgol. (Dyddiad i`w gadarnhau)

Diolch i bawb am eich cefnogaeth tymor dwethaf. Cynhaliwyd ystod eang o weithgareddau yn cynnwys Noson Tapas a Bingo, Ffair Haf, Mabolgampau`r ysgol a stondyn planhigion. Diolch enfawr i`r grwp o rhieni wnaeth rhedeg yn The Gauntlet Games a gododd dros £340 i`r ysgol!

Gyda`r arian a godwyd yn ystod y tymor rydym wedi prynu Cegin Fwd i`r Cyfnod Sylfaen ac mi fyddwn ni`n prynu citiau chwaraeon i blant CA2.

Diolch o galon unwaith eto!

CYSYLLTWCH

Mae'n bosib cysylltu gyda ni drwy ein ebost - ptaglanmorfa@outlook.com, drwy adel nodyn yn ein blwch awgrymiadau yn y derbynfa neu dewch i siarad gyda ni ar iard yr ysgol unrhyw bryd!

 

Bydd yr hysbysfwrdd ar iard yr ysgol yn cynnwys copiau o bob llythyr a phoster ac hefyd gwybodaeth am unrhyw gweithdau neu chyrsiau yn y gymuned.

 

Mae croeso mawr i bawb ymuno gyda'm ni ac rydym yn ddiolchgar iawn i unrhywun sy'n rhoi o'i hamser i helpu trefnu neu gwirfoddoli yn ein digwyddiadau!

 

***************************************************************************************************

 

Every parent and guardian is automatically a member of our Parent Council - our purpose is to raise money for the school and it's pupils by hosting fun activities and events that we can all enjoy! We are also keen to strengthen our links in the community and to help make a difference wherever we can.

 

Your Parent Council officers this year (2017/2018) are

 • Caryl Parry (Yr.2) Chair
 • Sam Weaver (Yr.2) Vice-Chair
 • Nina Ellis (Yr.3) Secretary
 • Delyth Byrne (Yr.2) Treasurer

 

UPCOMING EVENTS

 • Film showing - Thursday 19/10 - School hall -

FP Hotel Transylvania (U) 2.45 - 4.35pm / KS2 Harry Potter and the Philosopher's Stone (PG) 2.45 - 5.35pm. A chance for the children to watch a fun film after school. Hot dogs, popcorn and unlimited squash will be on sale for £3. Snack tickets available to buy from reception.

 • Children in Need party - Friday 17/11 - School hall. Foundation phase 1.00-1.45pm / KS2 1.45-2.30pm. 
 • Christmas Fair - Friday 1/12 - School hall. A chance to buy craffts made by the children, hear the school choir sing, buy Christmas gifts and of course - to meet Santa!
 • Book sale - After school on the yard - a chance to buy a selection of second hand books that have been donated to the school. (Date TBC)

Thank you for all your support last term. It was a busy time with events including a Bingo and Tapas evening, Community Summer Fair, School sports day and a plant sale. Many thanks to the group of parents who took part in The Gauntlet Games and raised over £340 for the school!

The money raised throughout the term has bought a Mud Kitchen for the Foundation Phase and will be purchasing sports kits for KS2.

Thank you for your continued support!

CONTACT US

You can contact us by email on ptaglanmorfa@outlook.com, by leaving us a note in our suggestion box in reception or chat to us in person at any time!

 

The noticeboard on the school yard will be kept updated with all current letters and posters regarding our events and also with any workshops or courses available in the community.

 

We would welcome anyone who would like to join us in organizing our activities, new ideas are always welcome! We are very grateful to everyone who gives their time to help plan or volunteer in our events.

Aviva Community Fund video

Our project video, created by Alan Ellis and pupils of the school for the Aviva Community Fund. Please vote for us! Register at avivacommunityfund.co.uk and vote up to 10 times for us until November 21st!

Ffair Nadolig 1/12 Christmas Fair

Ffair Nadolig 1/12 Christmas Fair 1

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen 1

BINGO + TAPAS NIGHT PICTURES

Top