Menu
Home Page

Cyngor Rhieni / Parent Council

Picture 1

Croeso i dudalen Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa! 

Welcome to Ysgol Glan Morfa's Parent Council page! 

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION*

 

Mae pob un riant a gwarchodwr yn aelod awtomatig o'r Cyngor Rhieni - ein nôd yw i godi arian i'r ysgol a'r disgyblion drwy gynnal gweithgareddau a digwyddiadau sy'n hwylus i ni gyd! Rydym hefyd yn awyddus iawn i greu cyswllt cryf gyda'n ardal lleol a'i phobl ac ymfalchio yn ein gymuned clos!

 

Y flwyddyn yma (2017/18) eich swyddogion Cyngor Rhieni yw

 • Caryl Parry (Bl.2) Cadeirydd
 • Sam Weaver (Bl.2) Is-Gadeirydd
 • Nina Ellis (Bl.3) Ysgrifennydd
 • Bea Roberts (Bl.6) / Delyth Byrne (Bl.2) - Trysorydd

DIGWYDDIADAU

 

 • Disgo Dwynwen - Dydd Gwener y 26ain o Ionawr - dewch i ddawnsio gyda DJ Aled! Bwyd a diod blasus ar werth. CA2: 1.45 - 2.30yp / CS: 3 - 3.45yp. £1 y plentyn / 50c i frodyr a chwiorydd. 
 • Gorymdaith bonedau / hetiau Pasg - Cyfle i'r plant greu het pasg, gwobrau i'w hennill am y rhai gorau o bob dosbarth! Dydd Iau y 29ain o Fawrth. 2.00pm. (Diwrnod ola'r tymor) Croeso i rhieni ddod i weld gwaith caled y plant.
 • Gwerthiant llyfrau - Iard yr ysgol - Cyfle i brynu amrywiaeth o lyfrau ail law sydd wedi cael ei rhoi i`r ysgol. Fe fydd neges destun yn cael ei ddanfon ynglun a'r dyddiad.
 • Ffair Haf Gymunedol - Dydd Sadwrn 7fed o Orffennaf. 12-3yp. £1 i oedolion, plant am ddim! Dewch i ymuno mewn diwrnod llawn hwyl yng nghwmni busnesau a chlybiau lleol. Bwyd, gemau, cerddoriaeth a mwy!

Diolch i bawb am eich cefnogaeth, gaethom ni ffair nadolig llwyddianus dros ben. Yn ddiweddar rydym wedi prynu sawl cit Lego i'r ysgol, Cegin Fwd i`r Cyfnod Sylfaen a citiau chwaraeon i blant CA2.

O hyn ymlaen mae pob ceiniog rydym yn codi yn mynd tuag at prynu offer chwarae i iard ein hysgol newydd!

Diolch o galon unwaith eto!

CYSYLLTWCH

Mae'n bosib cysylltu gyda ni drwy ein ebost - ptaglanmorfa@outlook.com, drwy adel nodyn yn ein blwch awgrymiadau yn y derbynfa neu dewch i siarad gyda ni ar iard yr ysgol unrhyw bryd!

 

Bydd yr hysbysfwrdd ar iard yr ysgol yn cynnwys copiau o bob llythyr a phoster ac hefyd gwybodaeth am unrhyw gweithdau neu chyrsiau yn y gymuned.

 

Mae croeso mawr i bawb ymuno gyda'm ni ac rydym yn ddiolchgar iawn i unrhywun sy'n rhoi o'i hamser i helpu trefnu neu gwirfoddoli yn ein digwyddiadau!

 

***************************************************************************************************

 

Every parent and guardian is automatically a member of our Parent Council - our purpose is to raise money for the school and it's pupils by hosting fun activities and events that we can all enjoy! We are also keen to strengthen our links in the community and to help make a difference wherever we can.

 

Your Parent Council officers this year (2017/2018) are

 • Caryl Parry (Yr.2) Chair
 • Sam Weaver (Yr.2) Vice-Chair
 • Nina Ellis (Yr.3) Secretary
 • Bea Roberts (Yr.6) / Delyth Byrne (Yr.2) Treasurer

 

UPCOMING EVENTS

 • Disgo Dwynwen  - Friday 26th of January - come and dance with music from DJ Aled. Snacks and drinks on sale. KS2: 1.45 - 2.30pm / FP: 3 - 3.45pm. Entry £1 per child, 50p for siblings.
 • Easter bonnet parade - Thursday the 29th of March, 2.00pm. (Last day of term) A chance for the children to show their homemade bonnets / hats with prizes to be won for each class! Parents are welcome to come and see the children's hardwork.
 • Book sale - After school on the yard - a chance to buy a selection of second hand books that have been donated to the school. (Date TBC)
 • Community Summer Fair - Saturday the 7th of July. 12-3pm. £1 entry adults, children free! Come and join us for an afternoon of fun, we’ll be joined by local clubs and businesses. Food, games, music and more!

Thank you for all your continued support, we had a very successful Christmas Fair. With money raised recently the Parent Council has bought Lego kits for the schools Lego therapy sessions, a Mud Kitchen for the Foundation Phase and sports kits for KS2.

From now on all money raised will go towards buying play equipment for the yard in our new school.

Thank you again!

CONTACT US

You can contact us by email on ptaglanmorfa@outlook.com, by leaving us a note in our suggestion box in reception or chat to us in person at any time!

 

The noticeboard on the school yard will be kept updated with all current letters and posters regarding our events and also with any workshops or courses available in the community.

 

We would welcome anyone who would like to join us in organizing our activities, new ideas are always welcome! We are very grateful to everyone who gives their time to help plan or volunteer in our events.

Ffair Haf 2018 Summer Fair

Ffair Haf 2018 Summer Fair 1

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen

Cegin Fwd y cyfnod sylfaen / Foundation phase Mud Kitchen 1

BINGO + TAPAS NIGHT PICTURES

Top